Pocztówka wysłana w 1915 roku z piecz±tk± pocztow± z Koluszek.