Pocztówka wysłana w 1916 roku z piecz±tk± pocztow± z Koluszek i Rogowa.