Kolej Łódzka.

   Pełnomocnicy pracowników drogi żel. Fabryczno-Łódzkiej od g. 2 po poł. czekali na rozmowę telefoniczną z Radą zarządzającą, a koledzy ich, zebrani w biurach ekspozycji, oczekiwali na decyzję, jaka zapadnie.
   O g. 6 wieczorem otrzymano zawiadomienie, że Rada zarządzająca drogi czyni pewne ustępstwa lecz bardzo małe i że dzisiaj delegaci w osobach inżynierów pp. Czapskiego i Krzyżanowskiego, wraz z delegatem Rady zarządzającej p. Kopytowskim, przyjadą do Koluszek i dlatego proszą o pociąg, aby dojechać mogli do Łodzi. Stosownie do tych życzeń, delegaci wydali odpowiednie  rozporządzenie stacyi Koluszki. Żądania pracowników kolei Fabryczno-Łódzkiej dnia 9 lutego były następująca:

1) Powiększenie pensyi o 25% wszystkim zostającym na służbie drogi żelaznej FabrycznoŁódzkiej.

2) Powiększenie dodatku na mieszkania dla Łodzi i Karolewa o 50%, dla Koluszek i Widzewa o 30%. W Koluszkach, zwłaszcza z powodu braku mieszkań, pożądany byłby własny dom dla służby i urzędników.

3) Dodanie opału dla mieszkań i wydawanie go raz na kwartał.

4) Ustanowienie odpowiedniego wynagrodzenia za godziny po za dniem pracy, prawem objętym, wiorstowe, dzienne premie, zastępstwa, naukę i wszystkie inne ulgi, objęte ustawą żelaznej Warsz.-Wied.

5) Wypłata wsparć na kształcenie dzieci z powodu braku szkoły kolejowej.

6) Powiększenie pensyi o 5 proc. Po każdych trzech latach, jeżeli dany pracownik w ciągu tych trzech lat nie miał jej podwyższonej wskutek nominacyi służbowej.

7) Nadanie każdemu oficjaliście drogi żel. Fabr.-Łódzkiej po roku służby – etatu. Obsadzać miejsca więcej odpowiedzialne urzędnikami dawniej pracującymi.

8) Ustanowienie szybkiej pomocy lekarskiej w Koluszkach i wydawanie lekarstw z miejscowej apteki. Ustanowienie na stacyi Łódź stałej pomocy lekarskiej w ten sposób, aby w oznaczonem miejscu lekarz przyjmował chorych w ciągu 2 godzin codziennie, a zarazem korzystanie bezpłatne z porad specyalistów oraz lekarstw.

9) Zdawanie członkom sprawozdań z obrotów Kasy przezorności.

10) Wydawanie na wzór drogi żel. Warsz.-Wied. ogólnych przepisów dla służby.

„Rozwój”, Łódź, 25.02.1905